Sekcja siatkarska

Już niedługo rusza nabór do sekcji siatkarskiej!

Program zajęć sportowych sekcji siatkarskiej

Organizacja zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej wynika z zapotrzebowania uczniów na tego typu aktywność sportową oraz planu wychowawczego szkoły. Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań. Pozalekcyjne zajęcia sportowe skutecznie spełniają te wymogi. Program przeznaczony jest dla uczniów  i realizowany będzie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Obejmować będzie grupy ok. 15 uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach, sprawności ogólnej, ale wyrażających duże zaangażowanie w podnoszenie swoich umiejętności siatkarskich.

Program zajęć obejmuje wszechstronne usprawnianie, naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych. Najistotniejszy wpływ na uczenie się gry w piłkę siatkową mają zaangażowanie oraz zdolności motoryczne. Celem procesu kształcenia jest wychowanie zawodnika wszechstronnego, który będzie dysponował możliwie najlepszą techniką i znajomością taktyki indywidualnej i drużynowej.

Etapy szkolenia podstawowego:

 • I etap – trening wstępny (pierwszy rok)
 • II etap – trening wszechstronny (drugi i trzeci rok)

Cele zajęć:

 1. Kształtowanie i doskonalenie rozwoju fizycznego
 2. Popularyzacja piłki siatkowej
 3. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższania swoich umiejętności poprzez udział w zawodach
 4. Stworzenie możliwości udziału wszystkim chętnym w dodatkowych zajęciach ruchowych
 5. Przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych
 6. Nauka organizacji zawodów i sędziowania
 7. Kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych uczniów w czasie imprez sportowych
MOTORYCZNOŚĆ TECHNIKA TAKTYKA
TRENING WSTĘPNY 4O% 45% 15%
TRENING WSZECHSTRONNY (I FAZA) 35% 45% 20%
TRENING WSZECHSTRONNY (II FAZA) 35% 40% 25%

TRENING WSTĘPNY

Zadania:
 • opanowanie podstawowych elementów gry pod względem technicznym
 • opanowanie zasad gry w piłkę siatkowa
 • zawody międzygrupowe
 • kształtowanie ogólnego rozwoju motorycznego
Treści nauczania w I roku:

W zakresie techniki gry:

 • technika poruszania się po boisku krokiem odstawno-dostawnym w bok i krokiem biegowym w przód – doskok w   przód, w bok – w skos, w bok
 • postawa siatkarska
 • technika odbicia sposobem górnym w postawie wysokiej, w siadzie, przysiadzie, technika leżeniu tyłem
 • technika żonglowania piłki
 • technika odbicia sposobem dolnym indywidualnie nad sobą w pozycji niskiej i wysokiej
 • podanie oburącz górne na odległość 3, 4, 5, 6 m
 • podania oburącz górne w tył na odległość 3, 4, 5, 6 m
 • podania oburącz górne w wyskoku na odległość od 0,5 do 6 m
 • podania oburącz dolne na odległość 3, 4, 5, 6 m
 • podania oburącz dolne w wypadzie w przód na odległość 3–6 m
 • uderzenie piłki w dal na odległość 6, 9 m i przez siatkę
 • wystawianie nad siebie na pozycji środkowego ataku
 • wysokie wystawienie w przód i w tył ze środka na lewe i prawe skrzydło ataku
 • wystawienie z pola gry
 • technika zagrywki tenisowej
 • przyjęcie zagrywki
 • zbicie z lewego i prawego skrzydła z własnego podrzutu
 • technika zastawiania (bloku)
 • postawa obronna wraz z defensywna pracą nóg
 • pady boczne w obie strony i odbiór piłki jednorącz dołem z padem bocznym
 • przebicia oburącz górne i dolne kierowane w wyznaczone miejsce na drugiej
 • stronie boiska
 • przebicia oburącz górne z wyskoku
 • przebicie jednorącz górne z wyskoku przez siatkę
 • ratowanie piłki

W zakresie motoryki:

 • wszystkie formy gier i zabaw kształtujące szybkość, zwinność, skoczność, wytrzymałość ogólną
 • kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych
 • kształtowanie sprawności specjalnej siatkarza
 • ćwiczenia siły, szybkości, skoczności
 • doskonalenie szybkości reakcji, startu do piłki, refleksu
 • doskonalenie siły rzutu
 • doskonalenie skoku dosiężnego z miejsca i z doskokiem

W zakresie taktyki gry:

 • małe formy gry (dwójkami, trójkami) na boisku zmniejszonym (4,5 x 4,5 m)
 • ze zwracaniem uwagi na trzy odbicia po każdej stronie boiska
 • taktyka indywidualna w rozgrywaniu piłki
 • taktyka indywidualna w obronie (gra w asekuracji, blok przy siatce)
 • taktyka zespołowa (proste formy gry w ataku i obronie)
 • struktura zespołu
 • gra szkolna
 • gra właściwa

W zakresie wychowawczym:

 • szczególne zwracanie uwagi na aktywność wszystkich ćwiczących w czasie prowadzenia zajęć
 • zdyscyplinowanie i systematyczna frekwencja na zajęciach
 • zapoznanie ze zmianami w przepisach gry
 • uczenie sędziowania w formie wyznaczania poszczególnych uczniów do sędziowania w małych grach
 • zapoznanie grupy z różnymi systemami gry

TRENING WSZECHSTRONNY ( I FAZA)

Zadania:
 • przejście do bardziej rozwiniętego systemu i sposobu gry pod względem taktycznym
 • opanowanie dalszych elementów gry – rozszerzenie objętości techniki gry oraz łączenie techniki z indywidualną taktyką
 • dalszy rozwój motoryki
Treści nauczania w II roku:

W zakresie techniki:

 • doskonalenie podstawowego poruszania się z elementami padów
 • zagrywka mierzona po prostej i przekątnej
 • doskonalenie poznanych form odbić sposobem górnym, dolnym z różnych
 • pozycji wyjściowych i w różnych sytuacjach
 • odbicia w różnych położeniach ciała
 • doskonalenie wystawienia piłki z pozycji środkowego ataku
 • wysokie wystawienie z wyskoku
 • wysokie wystawienie z prawego skrzydła na środek ataku i na lewe skrzydło ataku
 • wysokie wystawienie z lewego skrzydła na środek ataku i na prawe skrzydło ataku
 • wystawienie z pola gry różnymi sposobami
 • doskonalenie przyjęcia zagrywki oburącz dołem i poprawne nagranie
 • zbicie po prostej, po skosie i z obrotem
 • zastawianie w wyskoku indywidualni i parami
 • przyjęcie zbicia w pozycji niskiej i wysokiej
 • odbicie jednorącz zewnętrzną stroną dłoni w padzie w przód
 • ratowanie piłki (odbicia sytuacyjne)
 • przyjęcie piłki odbitej od siatki
 • silne przebicie piłki sposobem tenisowym z miejsca i z wyskoku

W zakresie motoryki:

 • wzmacnianie siły rąk i tułowia poprzez ćwiczenia z piłkami lekarskimi (rzuty na odległość jednorącz, oburącz z różnych pozycji)
 • skok dosiężny
 • skok w dal z miejsca
 • szybkościowy i zwinnościowy tor przeszkód

W zakresie taktyki:

 • gra trójkami na wyznaczonych pozycjach na boisku o wymiarach 6 x 7 m
 • gra szóstkami metodą „po kolei”
 • gra na wyznaczonych pozycjach i organizacja ataku
 • taktyka zespołowa obrony ze zmianą pozycji do asekuracji
 • kwalifikacyjny turniej wewnątrzgrupowy trójek
 • mecze towarzyskie

W zakresie wychowawczym:

 • przestrzeganie aktywności, zdyscyplinowania i systematyczności w zajęciach SKS-u
 • przestrzeganie przepisów gry – nauczanie protokołowania zawodów
 • doskonalenie sędziowania

TRENING WSZECHSTRONNY (II FAZA)

Zadania:
 • uzupełnienie przygotowania technicznego, aby opanowane były wszystkie elementy gry wraz z ich podstawami indywidualnej taktyki
 • kształcenie specjalnej sprawności motorycznej
 • taktyka drużynowa oparta na metodzie gry na wyznaczonych pozycjach
Treści nauczania w III roku:

W zakresie techniki i taktyki indywidualnej:

 • odbicia oburącz górne i dolne w przód i w tył na różne odległości – doskonalenie
 • doskonalenie żonglowania piłki
 • wysokie wystawienie w przód i w tył ze środka ataku – doskonalenie
 • wysokie wystawienie na środek ataku i przerzutka z prawego skrzydła
 • wysokie wystawienie na środek ataku i przerzutka z lewego skrzydła
 • wystawienie z wyskoku
 • wystawienie półwysokie na prawym skrzydle na dobieg i obiegnięcie
 • wystawienie krótkie z wyskoku i z pozycji wysokiej
 • wystawienie krótkie, na skrzydła, z dojściem i obiegnięciem przez
 • wejście „czwartej wchodzącej” z linii obrony
 • odbicia oburącz dolne w różnych sytuacjach (z boku, przed sobą, z dobiegnięciem, z doskokiem, z padem w przód, w bok we wszystkich kierunkach)
 • przyjęcie zagrywki silnej, szybującej przed sobą, z boku i po zejściu z linii na wszystkich pozycjach
 • silna zagrywka tenisowa po prostej i po przekątnej
 • zagrywka szybująca
 • zagrywka z wyskoku
 • zbicie tenisowe ze środka ataku, lewego i prawego skrzydła
 • zbicie z wystawienia półwysokiego na dobieg i obiegnięcie prawoskrzydłowego jako wystawiającego
 • zbicie z wystawienia krótkiego ze środka ataku i na skrzydłachz wystawienia „czwartego wchodzącego”
 • zbicie z linii obrony
 • kiwnięcie sytuacyjne
 • blokowanie pojedyncze i podwójne we wszystkich ustawieniach z dojściem środkowego
 • zmiany ustawienia zawodników do rozgrywania ataku i obrony po przyjęciu zagrywki
 • obrona ataku przeciwnika (przyjęcie, blok, asekuracja bloku, samo asekuracja, obrona padem, rzutem ze ślizgiem w przód, w bok itd.)
 • rozgrywanie piłki odbitej po siatce, bloku i dalekim dobiegnięciem

W zakresie motoryki:

 • rzuty piłkami lekarskimi z wyskoku z odbicia obunóż
 • wzmacnianie siły rąk i nóg poprzez ćwiczenia statyczne i dynamiczne
 • zwinnościowy tor przeszkód zawierający elementy techniki piłki siatkowej
 • ćwiczenia skoczności
 • ćwiczenia gimnastyki ogólnej, jak w I fazie
 • wzmacnianie ramion przez ćwiczenia dynamiczne

W zakresie taktyki:

 • dalsze doskonalenie gry na wyznaczonych pozycjach
 • gra w ustawieniu 3:3, 2:4, 1:5
 • gra oparta na elementarnym współdziałaniu między zawodnikami
 • gra „po kolei” przy obronie 1:2, tj. asekuracja przez środkowego obrony
 • organizacja obrony i ataku w zależności od sytuacji w czasie gry
 • kontratak po piłce trudnej
 • przejście do ustawienia obronnego
 • asekuracja kontrataku
 • kształtowanie zdolności dostosowania planu taktycznego w zależności od przeciwnika oraz zmiany przyjętych założeń taktycznych w czasie gry

W zakresie wychowawczym:

 • współdziałanie w zespole
 • aktywność
 • kształtowanie waleczności i odpowiedzialności
 • przestrzeganie wymogów z I i II roku szkolenia